Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskie Przedszkole Nr 45

Miejskie Przedszkole Nr 45 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 45.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sonia Sobota.
 • E-mail: przedszkole@mp45.pl
 • Telefon: 322427000

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 45
 • Adres: 41-705 Ruda Śląska
  ul. Chrobrego 6
 • E-mail: przedszkole@mp45.pl
 • Telefon: 322427000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia. Do obydwu prowadzi kilkudziesięcio metrowy chodnik. Przed jednym wejściem jest jeden stopień a przed głównym wejściem są cztery stopnie. Dla klientów dostępne jest jedno wejście główne. Pierwsze drzwi otwierane ręcznie ( w godzinach otwarcia placówki). W godzinach zamknięcia placówki przy drzwiach znajduje się dzwonek. Dojście do drugich drzwi jest po płaskiej nawierzchni, otwierane są ręcznie i prowadzą do biura i szatni. Drugie wejście znajduje się po drugiej stronie budynku  i służy tylko jako wejście i wyjście ewakuacyjne. Drzwi otwierane są ręcznie po pokonaniu trzech schodów, można wejść na wyższe kondygnacje gdzie korytarze prowadzą do sal, kuchni, gabinetu dyrektora.
Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji jest dyrektor. 
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, nie posiada wind, pochyleń, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się na osiedlowym parkingu przylegającym do przedszkola na którym są trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
 
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku Miejskiego Przedszkola nr 45 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki